Kancelaria adwokacka


Praktyka Kancelarii Adwokackiej adw. Piotra Sokołowskiego związana jest wyłącznie ze sprawami karnymi.

Kancelaria Adwokacka adw. Piotra Sokołowskiego od lat świadczy usługi w zakresie prawa karnego, koncentrując sie w szczególnosci na sprawach z zakresu:

- Przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
- Przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
- Przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
- Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
- Przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej
- Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych
- Przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
- Przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu
- Przestępstw przeciwko ochronie informacji
oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów
- Przestępstw przeciwko mieniu
- Przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu
- Przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Sporządzamy zażalenia, apelacje, kasacje, prywatne akty oskarżenia jak równiez wnioski w sprawach o przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, ułaskawienie, wydanie wyroku łącznego.

Zapewniamy profesjonalne podejście oraz pełną dyskrecję.

W sprawach karnych z uwagi na szczególną ich specyfikę proszę
o tel. pod nr 502 - 640- 717 o każdej porze, gdyż każda godzina
może okazać sie w tym przypadku niezwyle istotną.

adw. Piotr Sokołowski